NEN 3140&Scope 10 keuring

Overzicht met de meest praktische aspecten NEN 3140 en de Scope 10 Keuringen:

Om u in enige mate vertrouwd te maken met de meest praktische aspecten van inspecties van elektrische installaties, hebben wij een handzaam overzicht samengesteld dat een selectie omvat van veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Zodoende kunt u in één opslag en in een mum van tijd zien waar deze inspecties om draaien zonder hiervoor uitvoerige naslagwerken te moeten raadplegen. Mocht u desondanks méér willen weten wij staan u graag te woord.

Wat is het verschil tussen de twee keuringen SCIOS Scope 8 (NEN 3140) en Scope 10 (NTA 8220)

 • De keuring volgens NEN 3140 is gericht op arbeidsveiligheid. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor veilige werkomstandigheden voor de werknemers. Deze keuring wordt veelal uitgevoerd door een SCIOS Scope 8-bevoegd inspecteur (Arbowet).
 • De keuring volgens NTA 8220 is gericht op de brandveiligheid en het signaleren van brandrisico’s. De keuring moet worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur (Verzekeraar).

Is de NEN 3140/Scope 10 inspectie op mijn bedrijf van toepassing ?

 • Ja, tenzij er geen elektrische installatie in uw bedrijf aanwezig is, is de NEN 3140 inspectie of een Scope 10 keuring van toepassing.

Is de inspectie van uw elektrische installatie verplicht ?

 • Ja, indien u over een elektrische installatie beschikt, bent u op grond daarvan als werkgever bij wet verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en daarmee voor veilige toepassing van elektriciteit.

Welke gevaren zijn er verbonden aan elektrische installaties ?

 • De meest voorkomende gevaren met betrekking tot elektrische installaties zijn kortsluiting, brand en lichamelijk letsel (zoals elektrocutie). Elektrische energie kan schokken en verbranding veroorzaken, zowel als vlambogen, brand of explosies.

Welke risico’s loop ik als ik mijn elektrische installatie niet laat inspecteren ?

 • Conform de wet bent u als werkgever rechtstreeks aansprakelijk voor de veiligheid in uw bedrijf. In geval van schade of letsel als gevolg van nalatigheid m.b.t. het onderhoud en de veiligheid van uw elektrische installatie loopt u tegen sancties aan van de Arbeidsinspectie, variërend van een aanzienlijke boete tot aan bedrijfssluiting. Daarnaast zal uw verzekeraar afzien van enige vorm van schadeloosstelling. Buiten deze concrete risico’s is het in geval van letsel ook mogelijk dat uw werknemer(s) u rechtstreeks aansprakelijk stellen. Daarnaast loopt uw bedrijfsreputatie schade op.

Wat houdt de inspectie in ?

 • De NEN 3140/Scope 10 keuring  omvat een visuele controle en meting van uw elektrische installatie en wordt afgesloten met een rapportage. Tijdens de inspectie wordt o.a. gekeken naar de omstandigheden waaronder de installatie functioneert en of deze nog voldoet aan de normen van het ontwerp en de ingebruikname. Ook wordt de installatie geïnspecteerd op defecten en gebreken en de staat van onderhoud en veiligheid. De inspectie wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide en gekwalificeerde inspecteur. waarmee u de zekerheid heeft dat wij de inspecties volstrekt onafhankelijk en op een ter zake kundige manier uitvoeren.

Op welke installaties heeft de inspectie betrekking ?

 • De NEN 3140/Scope 10 keuring is van toepassing op bestaande elektrische installaties. Voor nieuwe installaties is de norm NEN 1010 ontwikkeld.

Hoe vaak moet een elektrische installatie worden geïnspecteerd ?

 • In de regel is een inspectie eens in de 3 tot 5 jaar voldoende; zaken als gebruik, kwaliteit, omgeving, mate van toezicht en de mate van veiligheidsrisico’s kunnen aanleiding zijn om de inspectie vaker uit te moeten voeren, hetgeen van geval tot geval bekeken moet worden.

Wat is de geldigheidsduur van het NEN 3140/Scope 10 inspectierapport ?

 • In principe is de geldigheid van het inspectierapport gelijk aan de vastgestelde frequentie van de inspectie zelf. Afhankelijk van uw installatie en de omstandigheden waaronder deze functioneert is dat circa 3 tot 5 jaar of zoveel korter als er omgevingsfactoren zijn die van invloed zijn op de veiligheid.

Wat levert de inspectie van uw elektrische installatie op ?

 • Tegenover de kosten van een NEN 3140 inspectie/Scope 10 keuring staat het aantoonbare bewijs (middels rapportage) dat u aan uw wettelijke (veiligheids)verplichting voldoet. Dit document wordt te allen tijde geaccepteerd door uw verzekeraar en de Arbeidsinspectie. Daarnaast levert de inspectie u een duidelijk beeld over de staat en het functioneren van uw elektrische installatie. Daarmee beschikt u over een praktisch handvat voor onderhouds- en preventiemaatregelen en kunt u onnodige extra onkosten voorkomen of terugdringen.

Herstel verklaring:

 • Vanuit de inspecties volgt een rapport met daarin de eventuele gebreken. Bij dit rapport zit ook een herstelverklaring. Wanneer alle fouten hersteld zijn door uw installateur (Clerx Elektrotechniek) of installatieverantwoordelijke kan deze ondertekend worden. Vervolgens kunt u het rapport samen met de herstelverklaring opsturen naar uw verzekeringsmaatschappij.

Referenties